Trồng măng tây làm giàu tại nông thôn là mô hình không mới đối với nông dân ở một số tỉnh nước ta, đặc biệt là ở Ninh Thuận, Bình Thuận....