Do campaign của Adsvertiser so với số khách hàng châu Á thấp nên số quảng cáo luôn ở mức thiếu. Nên các quảng cáo có CPM thấp đều được "vét" và phân phối hết....